BJC "Altona" dokumenti

BJC "Altona" dokumenti
 

Samaksas kārtība BJC "Altona"

Bērnu un jauniešu centra "Altona" 2018.gada 2.janvāra Iekšējie noteikumi Nr. BJCA-18-1-nts  "Par līdzdalības maksājumu piedāvātajās interešu izglītības programmās" sastādīti, pamatojoties uz Rīgas domes 2012.gada 23.oktobra lēmumu Nr.5376 "Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas domes pašvaldības izglītibas iestādēs" un Rīgas domes izglītības, kultūras un spora departamenta 2012.gada 5.decembra rīkojumu Nr.2170-rs "Par norādījumiem un skaidrojumiem līdzfinansējuma apmēra un samaksas kārtības noteikšanai"

Izstrādātie noteikumi nosaka līdzdalības maksājuma apjomu un kārtību, kādā veicama līdzdalības maksāuma iekasēšana, audzēkņu atbrīvošana no maksāuma Bērnu un jauniešu centrā "Altona".